Algemene Voorwaarden VP Verhuur BV

Datum laatste wijziging: 12-11-2019

 

Artikel 1 Definities

 

Verhuurder: VP VERHUUR BV gevestigd: Nijverheidsweg 8, 3225 LL Hellevoetsluis. KvK 72544058

 

Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;

 

Overeenkomst: De schriftelijke bevestiging door VP Verhuur BV van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur, getekende offerte of huurcontract.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van VP Verhuur BV en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Offertes

Vraagt u gerust vrijblijvend een offerte aan. Wij controleren of de opgevraagde materialen op de door u aangegeven datum beschikbaar zijn en doen, als u dat wenst, direct een aanbieding voor transport, op- en afbouw. Onze offertes zijn geldig gedurende 7 dagen na de offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en variabele kosten waaronder energie-, transport- en verzekeringskosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Huurprijs

De prijzen voor huurgoederen zijn per stuk /verpakkingseenheid en gelden voor maximaal 1 gebruiksdag; inclusief bezorgdag en ophaaldag heeft u de materialen maximaal 3 huurdagen in uw bezit. Voor elke extra aaneengesloten gebruiksdag geldt een kleine toeslag op de huurprijs.

Repetitiedagen, bouwdagen of extra transportdagen worden berekend als extra gebruiksdagen.

De zondag wordt niet berekend als een huurdag; tenzij het een gebruiksdag betreft. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor de gunstige tarieven bij extra gebruiksdagen.

 

Gebruiksdagen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Factor

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.55

3.7

3.85

 

Artikel 5 Betaling en annulering

U ontvangt een bevestiging nadat u de offerte schriftelijk of digitaal heeft ondertekend. Bij (tussentijdse) opzegging/annulering van een getekende offerte gelden de volgende boetetarieven:

25% van het orderbedrag als u 7 tot en met 4 dagen voor uitvoering van de overeenkomst opzegt/annuleert.

50% van het orderbedrag als u 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst opzegt/annuleert.

75% van het orderbedrag als u 2 dagen voor uitvoering van de overeenkomst opzegt/annuleert.

90% van het orderbedrag als u vanaf 1 dag voor uitvoering van de overeenkomst opzegt/annuleert.

 

Betaling

De betaling dient 100% vooraf te worden voldaan. Dit kan per bank NL04RABO0106579703 of per pin / contant aan de chauffeur. Tenzij anders overeengekomen, binnen de daarvoor schriftelijk overeengekomen afwijkende termijn, na factuurdatum zonder enige aftrek, compensatie (verrekening), schuldvergelijking, korting of opschorting, uit welke hoofde dan ook, ten kantore van ons netto contant of op een door ons aan te wijzen (bank)rekening. Betaling geschiedt effectief in euro.

 

Waarborgsom

We kunnen u om een waarborgsom vragen.

 

Artikel 6 Bezorging

Voor het bezorgen en ophalen van de goederen rekenen wij extra kosten. Het bezorgen en ophalen van de partymaterialen is mogelijk vanaf een minimum orderbedrag van €100,00 exclusief btw aan huurmateriaal.

De goederen bezorgen wij gelijkvloers, op de begane grond en tot achter de eerste deur. Als de goederen (inclusief de bijbehorende transportkarren) niet door de deur passen, leveren we voor de deur af. U bent verantwoordelijk voor een goed bereikbare laad- en losplaats en de aanrijdroute en locatie moeten zich bevinden op een verharde ondergrond. Aanvullende werkzaamheden berekenen wij per uur op nacalculatie door. De goederen moeten op de ophaaldag vanaf 8:00 uur of op een afgesproken tijdstip gesorteerd, geordend en gestapeld (op de bijbehorende transportkarren) op de begane grond klaarstaan, tenzij anders afgesproken. Bezorgkosten worden berekend per rit en gelden tot 40 m³. Bij spoed (bezorgen

binnen 24 uur) geldt een toeslag van €40,00 exclusief btw op de ritprijs. Voor bezorgen / ophalen tussen 17:00 en 8:00 uur of op zondag geldt een toeslag van minimaal € 120,00 exclusief btw op de ritprijs.

 

Aanvullende voorwaarden tentverhuur:

Bij sneeuwval dient de tentaccommodatie te allen tijde te worden verwarmd en het dak sneeuwvrij

te worden gehouden om schade en onveilige situaties te voorkomen. Exacte op- en afbouwtijden in overleg, genoemde tijden op de offerte zijn slechts een richtlijn; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Schoonmaakkosten wegens extreme vervuiling van vloeren of tentmaterialen zullen wordendoorberekend. Bij een meerdaagse (de)montage van een project dient opdrachtgever aanvullend te zorgen voorbeveiliging van onze materialen in de avond(en) en nacht(en) dat het object in aanbouw onbeheerd op locatie aanwezig is.

Er dient altijd vertegenwoordiging van opdrachtgever op locatie aanwezig te zijn ten tijde van de

start van op- én afbouw. Wachturen of vertragingen zullen (bij verwijtbaarheid van opdrachtgever) worden doorberekend.Huurprijs van onze tenten op aanvraag.

 

 

Artikel 7 Afhalen / retourneren

Afhalen en retourneren van goederen kan op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur en op zaterdag tussen 9:00 en 12:00 uur. De emballage (bijv. kratten, transportkarren en beschermhoezen etc.)  die bij de goederen hoort, neemt u mee, zodat u die kunt gebruiken om schade aan en slijtage van de goederen te voorkomen. De goederen moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze bij ontvangst verkeerden. U behoort de goederen zorgvuldig en op een deugdelijke manier te vervoeren in een schoon en gesloten voertuig. Apparatuur moet staand vervoerd worden. Bij schade of extra gemaakte kosten door het niet tijdig of niet in de juiste staat retourneren van de goederen, rekenen wij extra kosten aan u door.

 

Artikel 8 Schoonmaakkosten

Wij leveren onze goederen schoon en (waar mogelijk) gebruiksklaar aan. Glaswerk, servies, bestek, linnen en alle apparatuur wordt te allen tijde na terugkomst door ons gecontroleerd. Eventuele breuk, vermissing ofschoonmaakkosten brengen wij in rekening. Glaswerk, servies, bestek en apparatuur dient schoon per soort in de bijpassende krat of korf; linnen en tapijttegels moet u ongewassen, maar droog retourneren. Als de terug levering niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, berekenen wij een toeslag voor de extra schoonmaakkosten of kosten voor drogen en/of schade door vocht. Schoonmaakkosten van overige materialen wordt op nacalculatie doorberekend indien deze vuil retour komen.

 

Artikel 9 Beschadiging / verlies goederen

Na gebruik van de goederen, controleren wij deze in ons magazijn, nadat we deze hebben opgehaald en vervoerd vanaf uw locatie. Wilt u bij deze controle aanwezig zijn, dan kunt u dat vooraf schriftelijk aangeven. Schade en manco’s die bij de controle worden vastgesteld, zijn bindend voor u. U bent verplicht om alle schade aan de gehuurde goederen aan ons te vergoeden, bovenop de overeengekomen huurprijs. Bijvermissing van goederen bent u verplicht de aanschafwaarde aan ons te vergoeden. 14 dagen na vermissing worden geretourneerde manco’s/goederen niet meer gecrediteerd. Tot 14 dagen na vermissing vindt een creditering plaats vermindert met de verrekening van de extra huurdagen. Beschadigde goederen of onderdelen daarvan, bewaren wij gedurende 14 dagen nadat de schade is ontstaan. Als de schade is vergoed, zijn wij binnen deze 14 dagen bereid om eigendom van de beschadigde goederen aan u over te dragen. Zijn er herstelkosten berekend, dan worden de beschadigde goederen hersteld en blijven deze na herstel ons eigendom. U draagt gedurende de gehele huurperiode, ook tijdens transport dat door uzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van de goederen. Komen wij de goederen bij u ophalen, dan blijft u verantwoordelijk voor de goederen totdatdeze door ons zijn opgehaald.

 

Gebreken / klacht(-termijnen)

U moet de gehuurde of gekochte goederen bij ontvangst controleren op gebreken en/of tekortkomingen. Heeft u een klacht en is deze gegrond? Dan zorgen wij ervoor dat de juiste materialen alsnog worden afgeleverd zoals overeengekomen is. Als u niet direct en in ieder geval voor ingebruikname, telefonisch of per e-mail aan ons meldt dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst voldoen, kunt u hier geen beroep meer op doen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de geleverde goederen, als het niet functioneren is te wijten aan het ontbreken van geschikte water-, afvoer- en elektravoorzieningen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door u is geleden, veroorzaakt door of met onze goederen. U vrijwaart ons voor eisen van derden op grond van schade in verband met deze goederen. Het plaatsen van tafels, stoelen en/of ander meubilair op diverse vloeren is ter beoordeling van uzelf en voor uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade aan de vloer. Wij beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering (per aanspraak € 2.500.000,00 /per verzekeringsjaar € 5.000.000,00).

 

VP Verhuur BV is niet aansprakelijk voor schades aan de ondergrond op of nabij de bouwlocatie welke zijn ontstaan voor, tijdens of na de opbouw en/of afbouw van het gehuurde of geplaatste.

Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door VP Verhuur BV in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren. Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door VP Verhuur BV. gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd VP Verhuur BV wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de VP Verhuur BV tot vordering van werkelijk schade. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur, aan VP Verhuur BV. schriftelijk te worden medegedeeld. Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. Huurdervrijwaart VP Verhuur BV. volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Het gehuurde is door VP Verhuur BV. in beginsel niet verzekerd, tenzij anders vermeld. Wederpartij dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

De aansprakelijkheid van VP Verhuur BV. is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Tevens is de aansprakelijkheid van VP Verhuur BV beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door VP Verhuur BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van VP Verhuur BV kan nimmer meer bedragen dan de overeengekomen verkoopprijs, dan wel (in geval van verhuur) de overeengekomen huurprijs voor een periode van 4 weken. In geen geval kan de aansprakelijkheid van VP Verhuur BV meer bedragen dan € 25.000,-. Huurder zal VP Verhuur BV. vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

Artikel 11 Eigendom en zekerheid

De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van VPVerhuur BV, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk de gehuurde toe-eigent, is sprake van verduistering.  De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft. Wederpartij is, behoudens schriftelijke toestemming van VP Verhuur BV, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Wederpartij zal VP Verhuur BV onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien Wederpartij kennis draagt van een mogelijk of dreigend beslag op de zaak, dient hij VP Verhuur BV hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal Wederpartij aan VP Verhuur BV. Telkens en op eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt. Bij beslag op (een deel van) een gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Wederpartij, zal de Wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van VP Verhuur BV.

 

 

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan VPVerhuur BV. zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer , vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurder van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet; na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 13 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Elk geschil tussen Verhuurder en Huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.